Náš program

Sociální oblast

 • Zavedeme senior taxi.
 • Dosavadní sociální péči budeme nadále zkvalitňovat.
 • Po vybudování senior domu POHODA v Šenově na ulici U Alejského dvora se zasadíme o přednostní umísťování našich občanů.

Doprava a bezpečnost

 • Dokončíme a budeme realizovat ve spolupráci s okolními obcemi omezení průjezdu nákladních vozidel nad 12 tun po ulici Frýdecké. Schází pouze souhlas Policie ČR.
 • Podél silnice I/11 budeme usilovat o vybudování protihlukové stěny u Staré školy, parku až ke křižovatce k firmě K+K.
 • Zasadíme se o vybudování zpomalovacího semaforu na přechodech pro chodce na ulici Frýdecká a Těšínská u školy Na Podlesí.
 • Prosadíme vybudování chodníku, cyklostezky a celkovou opravu ulice Škrbeňské.
 • Budeme usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti části Šenova-Škrběň a ulice Petřvaldská.
 • Zajistíme osvětlení autobusových zastávek.
 • Budeme pokračovat v obnově a doplňování nového úsporného veřejného osvětlení.
 • Budeme prosazovat zvýšení četnosti měření rychlosti ve městě zakoupením měřicího zařízení.
 • Budeme pokračovat v opravách místních komunikací.
 • V rámci zlepšení bezpečnosti rozšíříme kamerový systém ve městě.
 • Pro zvýšení bezpečnosti průjezdu vozidel podpoříme budování vyhýbacích míst na místních komunikacích.
 • Budeme se věnovat čištění příkopů podél místních komunikací, např. zakoupením čisticího zařízení pro MěPOS.
 • Pro vybavení městské policie zakoupíme defibrilátor.
 • Prosadíme zákaz podomního prodeje na území města.

Vzdělání, kultura, sport a volný čas

 • Rozšíříme kulturní vyžití občanů.
 • Budeme podporovat tradiční akce města a spolků.
 • Nadále budeme podporovat ZŠ při rozvíjení spolupráce se školami v Polsku a na Slovensku.
 • Podpoříme finančním příspěvkem organizování školy v přírodě.
 • Společně s Havířovem a Ostravou budeme spolupracovat na vybudování cyklostezky spojující obě města.
 • Budeme prosazovat zlepšení vybavení hřišť a sportovišť (tribuna SK Šenov, hřiště ZŠ, bývalé DTJ, SK Lapačka, Relax).

Životní prostředí a odpadové hospodářství

 • Prosadíme osvobození od poplatku za odpady u dětí do 2 let věku.
 • Ve sběrném dvoře umožníme občanům skládkování stavebního materiálu z drobných stavebních rekonstrukcí.
 • Hodláme zachovat dosavadní výši poplatků za odvoz odpadu.
 • Zasadíme se o zlepšení systému separace odpadů.
 • Budeme pokračovat v obnově stromových alejí a zlepšení vzhledu města (oprava vodotrysku v parku, stavba pergoly u DPS, obnova a rozšíření naučné stezky atd.).
 • Nadále budeme podporovat budování kanalizací v okrajových částech města.
 • Prosadíme odstranění výtoku splaškových vod na ulici Dubová z bývalého areálu VOKD.
 • Pro monitorování znečištění ovzduší se budeme snažit o získání měřicí stanice na území města.

Ekonomika

 • Budeme podporovat rekonstrukci budov v majetku města s ohledem na snižování jejich energetické náročnosti.
 • Využijeme účelně možnosti získávání dotací k prospěchu města.
 • V případě schválení nového územního plánu Šenova zastupitelstvem (18.září 2018), budeme iniciovat jeho změnu.

Všeobecně se budeme snažit o přiblížení zastupitelstva a vedení města k občanům, a to formou veřejné diskuse a průzkumu k navrhovaným opatřením. Umožníme nahlédnout občanům do projednávaných materiálů před jednáním zastupitelstva. Další cíle k rozvoji města jsou obsaženy ve schváleném strategickém programu, který schválilo současné zastupitelstvo, a je k nahlédnutí na stránkách města.

Nabízený konkrétní program však můžeme realizovat pouze s dostatkem Vašich hlasů.